Pirjo Kohonen

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Sillä voidaan ehkäistä, lievittää tai parantaa puheen, kielen, äänen, kommunikaation, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Puheterapiaa voivat tarvita lapset, nuoret ja aikuiset.

Lapsille

Lapsi tarvitsee puheterapiaa, kun hänellä on

  • puutteellista tai epäselvää puhetta
  • viivästynyt puheen tai kielen kehitys tai kun pieni lapsi ei puhu
  • vuorovaikutuksen häiriötä (esim. autismi)
  • puheen ymmärtämisen vaikeutta
  • sanojen hakemista eli hän joutuu miettimään esineiden tai asioiden nimiä
  • lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen vaikeaa
  • vaikeutta oppia äänteitä, esim. K, L, S, D, R

Nuorille ja aikuisille

Nuori tai aikuinen voi käydä puheterapiassa esimerkiksi, kun hänellä on

  • lukivaikeutta
  • sairauteen tai vammautumiseen liittyvä kommunikaation häiriö, esim. afasia

Kommunikointi

Kommunikointi on paljon enemmän kuin vain sanojen muodostamista ja niiden liittämistä toisiinsa. Se on vastavuoroista ilmaisua ja ymmärtämistä, kielellistä ja ei-kielellistä. Kun puhetta ei ole lainkaan tai kun puhe on epäselvää, voidaan käyttää puheilmaisua korvaavia viestintäkeinoja, esimerkiksi tukiviittomia tai kuvakommunikointia. Nämä tukevat ja täydentävät puhetta. Kuvat auttavat jäsentämään ympäristöä ja ovat kommunikoinnin sekä ajattelun apuna. Näin ajattelutoiminnot kehittyvät esimerkiksi lapsella, jolla ei ole vielä taitoa ilmaista itseään puheen avulla.

Leikki terapiassa

Leikkiminen ei aina ole itsestään selvää lapsella, jolla on haasteita vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, puhumisessa tai ymmärtämisessä. Vastavuoroisessa leikissä lapsen ja terapeutin välillä syntyy lapsen kommunikaatio ja kieli. Terapiassa voidaan tukea puhumattoman lapsen vuorovaikutusta, ja leikkiessään lapsi voi purkaa puheen puuttumisen tai puheen ymmärtämisen haasteita. Kun lapsen sanat eivät riitä, kommunikointi voi tapahtua kuvien ja tukiviittomien lisäksi leluilla ja leikin avulla.

Vastaanottotilani on Tampereen keskustassa Toimistohotelli Ekassa,
osoitteessa Hämeenkatu 5A, 4. krs.

Pirjo Kohonen

Olen Valviran hyväksymä laillistettu puheterapeutti ja Suomen Puheterapeuttiliiton jäsen. Noudatan toiminnassani liiton ammattieettisiä periaatteita. Minulla on monipuolinen puheterapeutin kokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Osallistun säännöllisesti alan täydennyskoulutuksiin ja työnohjaukseen. Tarjoan puheterapiapalvelua mm. Kelalle ja kunnille. Terapiakäynnit voi myös maksaa itse.
Puheterapiakieli on suomi, ja käytän terapiassa tukiviittomia ja kommunikaatiokansioita ja -sovelluksia.
Asiakkaani ovat pääasiassa lapsia.

Palautteet

Minusta sanottua

Ajankohtaista

Asiakaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä.
Syksyllä 2024 mahdollisesti vastaanotollani vapautuvista terapiapaikoista voit kysyä
soittamalla tai lähettämällä viestiä numeroon
0407401310 tai
0505523500 tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
pirjo@pirjokohonen.fi

Kelan palveluntuottaja

Yritykselläni on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottamisesta. Asiakkaalle on tehty puheterapian järjestämisestä erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa kuntoutussuunnitelma, ja asiakkaan tekemän hakemuksen jälkeen Kela tekee kuntoutuspäätöksen. Myönteisen kuntoutuspäätöksen jälkeen aloitetaan terapia kuntoutussuunnitelman ja asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaan. Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti terapia on joko vastaanotolla tai toteutetaan osittain tai kokonaan asiakkaan omassa ympäristössä, kotona, päiväkodissa, koulussa tai laitoksessa. Terapia voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan etäyhteyden avulla. (katso www.kela.fi)
Tällä hetkellä minulla on Kelan asiakkaita, joille annan puheterapiaa koti-, esikoulu- tai koulukäynteinä Parkanossa ja kotikäynteinä Tampereen seudulla. Vastaanotollani Tampereen keskustassa käy Kelan asiakkaita Pirkanmaalta.

Yhteystiedot