Pirjo Kohonen

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Sillä voidaan ehkäistä, lievittää tai parantaa puheen, kielen, äänen, kommunikaation, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Puheterapiaa voivat tarvita lapset, nuoret ja aikuiset.

Lapsille

Lapsi tarvitsee puheterapiaa, kun hänellä on

  • puutteellista tai epäselvää puhetta
  • viivästynyt puheen tai kielen kehitys tai kun pieni lapsi ei puhu
  • vuorovaikutuksen häiriötä (esim. autismi)
  • puheen ymmärtämisen vaikeutta
  • sanojen hakemista eli hän joutuu miettimään esineiden tai asioiden nimiä
  • lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen vaikeaa
  • vaikeutta oppia äänteitä, esim. K, L, S, D, R

Nuorille ja aikuisille

Nuori tai aikuinen voi käydä puheterapiassa esimerkiksi, kun hänellä on

  • lukivaikeutta
  • sairauteen tai vammautumiseen liittyvä kommunikaation häiriö, esim. afasia

Kommunikointi

Kommunikointi on paljon enemmän kuin vain sanojen muodostamista ja niiden liittämistä toisiinsa. Se on vastavuoroista ilmaisua ja ymmärtämistä, kielellistä ja ei-kielellistä. Kun puhetta ei ole lainkaan tai kun puhe on epäselvää, voidaan käyttää puheilmaisua korvaavia viestintäkeinoja, esimerkiksi tukiviittomia tai kuvakommunikointia. Nämä tukevat ja täydentävät puhetta. Kuvat auttavat jäsentämään ympäristöä ja ovat kommunikoinnin sekä ajattelun apuna. Näin ajattelutoiminnot kehittyvät esimerkiksi lapsella, jolla ei ole vielä taitoa ilmaista itseään puheen avulla.

Leikki terapiassa

Leikkiminen ei aina ole itsestään selvää lapsella, jolla on haasteita vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, puhumisessa tai ymmärtämisessä. Vastavuoroisessa leikissä lapsen ja terapeutin välillä syntyy lapsen kommunikaatio ja kieli. Terapiassa voidaan tukea puhumattoman lapsen vuorovaikutusta, ja leikkiessään lapsi voi purkaa puheen puuttumisen tai puheen ymmärtämisen haasteita. Kun lapsen sanat eivät riitä, kommunikointi voi tapahtua kuvien ja tukiviittomien lisäksi leluilla ja leikin avulla.

Pirjo Kohonen

Olen Valviran hyväksymä laillistettu puheterapeutti ja Suomen Puheterapeuttiliiton jäsen. Noudatan toiminnassani liiton ammattieettisiä periaatteita. Minulla on monipuolinen puheterapeutin kokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Osallistun säännöllisesti alan täydennyskoulutuksiin. Puheterapiapalvelua ostavat mm. Kela, sairaanhoitopiirit, kunnat ja kaupungit sekä vakuutusyhtiöt. Asiakkaaksi voi tulla myös itsemaksavana.

Ajankohtaista

Voit kysyä vapautuvista terapiapaikoista
0407401310
pirjo@pirjokohonen.fi

Kelan palveluntuottaja

Olen tehnyt Kelan kanssa sopimuksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottamisesta. Kelan järjestämänä ja rahoittamana kuntoutuksena Kela maksaa kuntoutujan etuudet, ja puheterapiassa noudatetaan Kelan voimassaolevaa avoterapiastandardia. Puheterapia toteutuu standardin, kuntoutuspäätöksen ja asiakkaan kanssa sovitun sisällön mukaan. Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti terapia on vastaanotolla tai toteutetaan osittain tai kokonaan kuntoutujan omassa ympäristössä, kotona, päiväkodissa, koulussa tai laitoksessa. Terapia voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla.
Kelan rahoittamana kuntoutuksena on mahdollista saada puheterapiaa, kun kuntoutuja saa korotettua vammaistukea ja hänellä on voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. (katso www.kela.fi)

Yhteystiedot